Thông tin liện hệ với Công ty Đông Á

Cập nhật: 10/20/2021 - Số lượt đọc: 15527

Các phòng ban của Công ty Đông Á
Tel: (024) 35630 730
I. Phòng Kinh doanh (máy lẻ: 11, 12, 14, 16):
   1.1. Mr Hùng:   0903 29 88 51 / Skype: Hungpvda
   1.2. Mr Thiệu:  0904 113 114 - 0903 29 14 18 / Skype: maytinhphanphoi
   1.3. Mr Hoàng: 0903 48 30 58  /   Skype: donga_kd01
   1.4. Mr Cương:   0903 41 32 38 / Skype: donga_kd02
   1.5. Mr Quý :       0903 48 20 38 / Skype: donga_kd03

II. Phòng Kế toán (máy lẻ 15): 
   2.1. Ms Mến:       0903 48 03 58
   2.2. Ms Hiền:       0903 48 11 98
   2.3. Ms Mến :       0903 29 14 18

III. Phòng Kỹ thuật (máy lẻ 18):
    3.1. Mr Tuấn Anh: 0903 46 94 98
    3.2. Mr Tuấn :  0903 48 57 38


IV. Phòng Thủ kho (máy lẻ 17):
    Ms Hằng: 0903 49 52 58

V. Phòng bảo hành (máy lẻ 10):
   Mr Nhã: 0903 48 75 38